KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

Zagreb, Bolnička cesta 32

objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

I.  NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 1. Šef računovodstva                                  1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ekonomije
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • četiri godine radnog iskustva
 • probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci

 

2. Medicinska sestra/tehničar                    1 izvršitelj

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

II.  NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Medicinska sestra/tehničar                   2 izvršitelja

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • e-radnu knjižicu
 • za radno mjesto pod t. 2. i 3. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. 2. i 3.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 23. srpnja 2021. do 2. kolovoza 2021. godine.

Skip to content