I. na neodređeno vrijeme

1. Medicinska sestra/tehničar    (2 izvršitelja)

 

II. na određeno vrijeme zamjena za duže bolovanje

2. Medicinska sestra/tehničar    (5 izvršitelja)

 

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar,
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad
  • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 10. srpnja 2015. do 20. srpnja 2015. godine.

Skip to content