Zagreb, 08. listopada 2021.

Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče, a nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. srpnja do 02. kolovoza 2021. godine u Narodnim novinama broj 84 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

 

I. Poništava se Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova šefa računovodstva od 17. rujna 2021. godine Ur.broj: 23-187/36-21.

II. Za prijam u radni odnos na radno mjesto šefa računovodstva na neodređeno vrijeme izabire se:

Katarina Zdunić, mag.oec.

Obrazloženje

Dana 23. srpnja 2021. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto šefa računovodstva u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci. 

Dana 17. rujna 2021. godine donesena je Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova šefa računovodstva. S obzirom da je 30. rujna 2021. godine izabrani kandidat pisanim putem odustao od navedenih poslova zbog zdravstvenih razloga, poništava se predmetna Odluka. 

Od ostalih prijavljenih kandidata Katarina Zdunić, mag.oec. ispunjava uvjete za radno mjesto šefa računovodstva te je stoga donesena odluka kao iz izreke.

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content