O pravu na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Predmet prava na pristup informacijama nisu informacije koje predstavljaju tajnu (npr. medicinska dokumentacija pacijenata, osobni podaci koji su zaštićeni sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i sl.). Također, pravo na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Klinici za psihijatriju Vrapče.

Da bi pisani zahtjev bio valjan, on obvezno mora sadržavati:

  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojim se zahtjev podnosi,
  2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  3. ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, odnosno tvrtku pravne osobe i njezino sjedište.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem Klinici za psihijatriju Vrapče ispunjenih propisanih obrazaca:

Navedeni obrasci mogu se podnijeti na sljedeće načine:
  1. poštom na adresu: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb
  2. elektroničkom poštom na adresu: kresimir.kargacin@bolnica-vrapce.hr
  3. na broj fax-a: (+385 1) 3483 660
  4. osobnom predajom ispunjenog obrasca u „Urudžbeni zapisnik“ Klinike za psihijatriju Vrapče u radnom vremenu od 8 do 16 sati na radne dane od ponedjeljka do petka.
 

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje u Klinici za psihijatriju Vrapče je:

Krešimir Kargačin, mag. iur.

Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb

Tel: (+385 1) 3780 637

E-mail: kresimir.kargacin@bolnica-vrapce.hr

Naknada stvarnih materijalnih troškova

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisani su u Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu

Skip to content