Dana 28. srpnja 2021. godine, Rješenjem Ministarstva zdravstva, Klinici za psihijatriju Vrapče dodijeljen je naziv Referentnog centra Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju.

Rješenjem je potvrđeno kako Zavod za forenzičku psihijatriju „dr. Vlado Jukić“ Klinike za psihijatriju  Vrapče zadovoljava sve kriterije za (ponovno) dobivanje naslova «Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju». On naime taj «referentni» posao obavlja godinama; praktički od svog osnutka, a 2006. godine je i službeno već bio imenovan referentnim centrom. S obzirom na aktualnu situaciju treba još jednom naglasiti da je Klinika za psihijatriju Vrapče od svog osnutka bila i ostala glavna hrvatska forenzičko-psihijatrijska institucija u kojoj su promišljana, artikulirana i kreirana sva forenzičko psihijatrijska pitanja i rješavani forenzičko-psihijatrijski problemi. Ministarstvo zdravstva, kao i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutrašnjih poslova, oduvijek su, a to čine i sada, za rješavanje problema iz ovog područja tražili mišljenje i savjet stručnjaka Klinike za psihijatriju Vrapče.

U Vrapču je osnovan registar forenzičko-psihijatrijskih bolesnika, organizirana mreža centara za izvanbolničko liječenje forenzičko-psihijatrijskih pacijenata, izrađena digitalizirani sustav „Forenzika“ za pohranu psihijatrijskih ekspertiza i digitalizirane sva psihijatrijska vještačenja obavljena u Vrapču kako bi se sačuvala od propadanja.

Cijeli Zavod za forenzičku psihijatriju je moderno opremljen i prostire se na preko 5000 kvadrata. Prilagođen je za boravak 70 hospitaliziranih pacijenata u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a ima i adekvatne prostore za zbrinjavanje ambulantnih pacijenata. I kadrovski i prostorno opremljen je za najzahtjevnija psihijatrijska vještačenja u Republici Hrvatskoj.  Svi prostori su moderno i funkcionalno opremljeni i omogućavaju i primjenu novih tehnologija u komunikaciji.

Klinika za psihijatriju Vrapče ima suvremeno uređene predavaonice i druge prostore za edukaciju. Posebno su prilagođeni prostori za edukaciju studenata, specijalizanata, vještaka, subspecijalizanata u samom Zavodu. Najveći dio edukativnih aktivnosti odvija se u moderno opremljenoj dvorani sa 50 sjedećih mjesta i koja je opremljena svim potrebnim tehničkim uređajima.

Osim Zavodske dvorane u Klinici za psihijatriju Vrapče nalazi se knjižnica i centar za edukaciju  (kvadratura 656,43 m2) koji je smješten u glavnoj zgradi bolnice te laboratorijska dijagnostika, elektrofiziološka i psihologijska dijagnostika.

Također ima dobro opskrbljenu biblioteku u kojoj se mogu čitati važni svjetski forenzičko-psihijatrijski časopisi i sve u svijetu zadnjih deset godina objavljene knjige iz ovog područja.

Klinika za psihijatriju Vrapče nastavna je baza za studente medicine, prava, socijalnog rada, psihologije, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a doc. dr. sc. Nadica Buzina nositeljica je obaveznog kolegija Forenzičke psihijatrije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, izbornog kolegija Forenzička psihijatrija na Hrvatskim studijima te kolegija Sudska psihijatrija na Poslijediplomskom studiju iz Kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagreb. U Zavodu za forenzičku psihijatriju educiraju se i psihijatri za sudske vještake kao i psihijatri na subspecijalizaciji iz forenzičke psihijatrije.

Objavljeni radovi i imena stručnjaka, od kojih je desetero sa subspecijalizacijom (Buzina, Arbanas, Savić, Haid, Kos, Ostojić, Bagarić, Sisek, Mimica, Makarić)  iz forenzičke psihijatrije, potvrđuju opravdanost ovog prijedloga.

Autori većine forenzičkih radova su iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Zadnjih godina objavljen je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja forenzičke psihijatrije.

Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije Klinike za psihijatriju Vrapče djeluje od 2015. godine. Rješenjem Ministarstva zdravstva  Republike Hrvatske, naziv je obnovljen 2021. godine.

Stručna, znanstvena i nastavna djelatnost Referentnog centar počiva na suvremenom organizacijskom ustroju Klinike za psihijatriju Vrapče. U Klinici djeluje više Zavoda u kojima su strukturirani specifični integralni modeli (individualnog) pristupa bolesnicima oboljelim od shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije  u stacionarnom, dnevno-bolničkom i ambulantnom liječenju, sukladno njihovom kliničkom stanju, intenzitetu i specifičnostima prezentiranih simptoma, somatskom stanju, komorbiditetima te potrebitim dijagnostičkim,  terapijskim i rehabilitacijskim postupcima. Dijelom Referentnog centra su i Odjel za prve psihotične poremećaje (koji djeluje od 2004.godine u sklopu Zavoda za dijagnostiku i intenzivno liječenje) i Zavod za dualne poremećaje (osnovan 2011.godine) koji, u našoj državi,  predstavljaju jedinstveni oblik skrbi za osobe s prvim psihotičnim poremećajima i osobe s visokim rizikom javljanja psihoza te za osobe s komorbidnim poremećajima psihoze i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

Stručna i znanstvena djelatnost stručnjaka Referentnog centra očituje se kroz međunarodnu i domaću  suradnju s uglednim ustanovama koje se bave problematikom shizofrenije i srodnih poremećaja, sudjelovanjem u znanstvenim međunarodnim i domaćim projektima, studijskim boravcima u eminentnim inozemnim ustanovama,  objavom znanstvenih i stručnih  radova,  aktivnim sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim kongresima i stručnim skupovima i sl.

Iz navedenog izdvajamo da je u proteklom razdoblju djelovanja Referentnog centra nastavljena suradnja sa Sveučilištem Yale, SAD,  na kojem je dr.sc. Aleksandar Savić realizirao više studijskih boravaka. Dr.sc.Savić je, kao suradnik Anticevic laboratory,  uključen u međunarodne projekte istraživanja neuroznanosti shizofrenije (Characterizing Clinical and Pharmacological Neuroimaging Biomarkers, Characterizing the Neural Mechanisms Behind Cognitive and Motivational Deficits in Psychiatric Disorders) s posebnim ciljem boljeg razumijevanja neuralnih sustava uključenih u kognitivne i afektivne deficite u shizofreniji putem neinvazivnih metoda funkcijske magnetne rezonance. Također, prof.dr.sc. Neven Henigsberg voditelj je istraživačke skupine međunarodnog projekta „Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi“ i voditelj projekta „Prepoznavanje neurostrukturalnih, neurofunkcionalnih, kognitivnih i bihevioralnih pokazatelja zahvaćenosti mozga u COVID-19 i pokazatelji ishoda tijekom longitudilanog praćenja“ (znanstveni projekt odobren od Hrvatske zaklade za znanosti).

Višegodišnjom suradnjom s Odsjekom za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po prvi puta se u našoj zemlji provodi ispitivanje psiholingvističkih parametara  u leksičko-semantičkom procesuiranju i izvršnim funkcijama u bolesnika s prvim epizodama psihoze i interakcije izvršnih funkcija i semantičke memorije u divergentnom mišljenju.  Navedena suradnja proširena je i na područje ostalih psihotičnih poremećaja kroz više projekata i potpora („Leksičko procesuiranje u govornika hrvatskog jezika: psiholongvistička parametrija riječi“, „Klinička lingvistika: psiholingvistički parametri u leksičko-semantičkom procesuiranju i izvršnim funkcijama u prvim epizodama i ranom tijeku psihoze“ i dr.)

U sklopu suradnje s Odsjekom za lingvistiku realizirana je i suorganizacija, uz aktivno sudjelovanje članova Referentnog centra,  međunarodnog simpozija International Sceintific Workshop on Clinical Linguistic održanog u Klinici za psihijatriju Vrapče (iz čega je proizašla i znanstvena publikacija).

Vezano uz međunarodnu suradnju, recentno je uspostavljena i istraživačka suradnja sa sveučilištem Galway, Irska, s ciljem razvitka AI algoritama za praćenje mentalnog zdravlja pacijenata.

Također, članovi Referentnog centra za  shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije sudjelovali su u izradi Hrvatskih smjernica za liječenje shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja; kao su-voditelji i predavači u više  Poslijediplomskih tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije; objavili su nekoliko desetaka stručnih i znanstvenih  radova u eminentnim međunarodnim  časopisima; aktivno su sudjelovali na niz međunarodnih i domaćih kongresa i simpozija; autori su, ili koautori, u pedesetak poglavlja udžbenika, recenziranih knjiga, priručnika i edukativnih brošura; recenzenti su u više znanstvenih časopisa iz područja psihijatrije i sveučilišnih udžbenika;  sudjelovali su u prijevodu dvije eminentne psihijatrijske publikacije iz SAD-a (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition , DSM5, i Stahl’s Essential Psychopharmacology ) i dr.

Referentni centar Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne rehabilitacije prati najnovija dostignuća u području razvoja i primjene psihosocijalnih postupaka i programa rehabilitacije kao i na podizanju svijesti o važnosti primjene psihosocijalni postupaka za oporavak osoba s problemima mentalnog zdravlja.

Psihosocijalni postupci imaju za cilj povećati vještine i osnažiti ljude za samostalno upravljanje svojim životom, pružiti podršku za one aktivnosti za koje osoba treba pomoć, potaknuti socijalno uključivanje i oporavak. U skladu s internacionalno prihvaćenim standardom oporavka u organizaciji službi za mentalno zdravlje i očekivanju ishoda liječenja, Centar potiče i organizira, u suradnji s drugim institucijama i stručnim društvima, niz aktivnosti usmjerenih na poticanje transformacija institucija prema poticanju oporavaka i primjeni dokazano učinkovitih psihosocijalnih metoda kao što su mobilni timovi, trening socijalnih vještina, prevencija samo-stigmatizacije i borba protiv diskriminacije, poticanje primjene psihoedukacije osnovane na oporavku i zapošljavanja osoba s težim problemima mentalnog zdravlja uz podršku kao i organiziranje programa rehabilitacije koji uključuje različiti kombinaciju psihosocijalnih metoda.

Od značajnih publikacija koje smo izradili ili u čijoj smo izradi sudjelovali navodimo Mental Health as public good- Psychosocial interventions u kojoj su opisuju svi učinkoviti psihosocijalni postupci u području prevencije i rehabilitacije i Mentalno zdravlje u Zajednici, urednica Britvić i Štrkalj Ivezić, Trening socijalnih vještina i rad s obitelji i Rehabilitacija u psihijatriji psihobiosocijalni pristup.

Od posebnih dostignuća ističemo Kormilo oporavka, alat koji je namijenjen izradi individualnog plana liječenje i oporavka, dostupan na hrvatskom i na engleskom jeziku. U nizu Erasmus projekata u kojima smo sudjelovali izrađeni su vrijedni priručnici o opravku i smjernicama z stambeno zbrinjavanje kao i prikazi dobrih praksi u EU na području primjene psihosocijalnim metoda. Više o ovim projektima dostupno je na web stranici Klinike.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske svojim je rješenjem Klinici za psihijatriju Vrapče dodijelilo naziv Referentnog centra za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi.

Naime, program rada na Zavodu za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče provode članovi multidisciplinarnog tima: psihijatri subspecijalisti iz biologijske i socijalne psihijatrije,  medicinske sestre s završenim studijem na Zdravstvenom veleučilištu, psiholozi s izobrazbom iz kognitivno bihevioralne i grupne psihodinamske psihoterapije, socijalni radnici, socijalni pedagozi s izobrazbom za provođenje treninga socijalnih vještina, te jedan radni terapeut s izobrazbom iz logoterapije.

Za budućnost psihogerijatrije u Hrvatskoj od izuzetnog je značaja postojeća rekonstrukcija odjela Psihogerijatrije (bivša Osmica) i budući plan rekonstrukcije Glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče. Isto, kada bude realizirano, u potpunosti će zadovoljiti sve svjetske standarde zbrinjavanja osoba starije životne dobi s psihičkim poremećajima tako i sve potrebe suvremene nastave iz psihogerijatrije, koja se u ovoj bolnici već godinama provodi. Izgradnjom ovih suvremenih objekata za liječenje građana starije životne dobi oboljelih od demencija i ostalih psihičkih poremećaja ostvarit će se uvjeti za rad više dnevnih bolnica koje će omogućiti pravodobno liječenje pacijenata s intencijom smanjenja broja hospitalizacija, usporavanjem progresije bolesti te podizanjem kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji. Kapaciteti za kronično liječenje bit će prilagođeni potrebama dijagnostike i liječenja kao i palijativne skrbi psihogerijatrijskih pacijenata u uvjetima koji odgovaraju standardima Europske Unije.

Klinika za psihijatriju Vrapče, vodeća je u edukaciji iz područja biologijske psihijatrije i psihogerijatrije te  samostalno i/ili u organizaciji sa stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskim društvom za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi i putem samostalnog sudjelovanja stručnjaka organiziraju i sudjeluju u različitim oblicima edukacije za različite stručnjake: psihijatre, diplomirane medicinske sestre, socijalne radnike, psihologe, radne terapeute iz ovog područja. Klinika za psihijatriju Vrapče u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskim društvom za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi organizira tečaj prve kategorije Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Nuspojave psihofarmaka. Veliki broj stručnjaka Klinike za psihijatriju predaje na  specijalističkom poslijediplomskom iz psihijatrije specijalizantima psihijatrije područje Alzheimerove bolesti i ostalih neurokognitivnih poremećaja, te teme iz psihijatrije starije životne dobi. Na kraju treba reći da Klinika za psihijatriju Vrapče i njen Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju  kontinuirano organiziraju stručne skupove na kojima su uključene teme iz biologijske psihijatrije i psihogerijatrije. Klinika za psihijatriju Vrapče surađuje sa stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskim društvom za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi te je sudjelovala u nizu edukacija koje su organizirane za psihijatre i druge stručnjake iz područja biologijske psihijatrije i psihogerijatrije.

Osim ovih kliničkih i socijalnih aktivnosti vezanih za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče promiče znanstveni rad na području Alzheimerove bolesti, tako da postoji značajna suradnja s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga i Institutom Ruđer Bošković, a što je  rezultiralo brojnim znanstvenim projektima i publikacijama.

Djelatnici Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju kao i drugi djelatnici Klinike za psihijatriju Vrapče često nastupaju u javnim medijima (TV, radio, tisak), te svake godine obilježavaju Svjetski dan Alzheimerove bolesti 21. rujna, i to na javnim otvorenim prostorima u centru grada Zagreba. Djelatnici Zavoda tijesno surađuju odnosno djeluju unutar Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest (HUAB), a rad iste je i međunarodno prepoznat te je Udruga primljena, kao punopravna članica, u međunarodne krovne organizacije Alzheimer’s Disease International (ADI) i Alzheimer Europe (AE). Borbi protiv stigme od AB, Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče se osim edukacijom suprotstavlja i brojnim kulturnim događanjima.

Zaključno, Referentni centar za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi ispunjava sva zakonom propisana mjerila za referentne centre te, kao centar stručnosti i izvrsnosti, obavlja najsloženije oblike zdravstvene zaštite oboljelih od Alzheimerove bolesti te ostalih psihičkih poremećaja u starijoj životnoj dobi. Mjerila stručnosti se odnose na postignute znanstvene i stručne rezultate u praćenju, proučavanju i unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i terapije Alzheimerove bolesti te psihijatrijskih poremećaja u starijoj životnoj dobi, a u skladu sa svjetskim standardima. Zavod ima visoko-stručne kadrove, a u planu je i daljnje najsuvremenije proširenje prostornih uvjeta. Aktivnosti Zavodu za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju odvijaju se u sklopu bolničko-stacionarne i specijalističko-konzilijarne službe i dnevne bolnice uz potporu svih kliničkih laboratorija i drugih zavoda Klinike za psihijatriju Vrapče.

Skip to content