Zavod za afektivne poremećaje

U Zavodu za afektivne poremećaje provodi se liječenje bolesnika oboljelih od poremećaja raspoloženja prema suvremenim smjernicama liječenja. Na Zavodu se dominantno liječe bolesnici oboljeli od depresije i bipolarnog afektivnog poremećaja, ali i ostalih poremećaja raspoloženja. Zavod se sastoji od stacionarnog dijela s ukupno 60 kreveta, Dnevne bolnice za depresivne i anksiozne poremećaje, Dnevne bolnice za anksiozne poremećaje mladih te ambulantno-polikliničke službe.

Stacionarni dio Zavoda sastoji se od dva Odjela: Odjela za akutno liječenje, koji ima mogućnost liječenja u zatvorenim uvjetima i sastoji se od 20 kreveta i Odjela za socioterapiju – otvorenog odjela koji ima 40 kreveta.

Zatvoreni dio Odjela namijenjen je zbrinjavanju bolesnika  u akutnoj slici kod kojih je suicidalnost dio kliničke slike. Socioterapijski, otvoreni dio Odjela, funkcionira po principu terapijske zajednice i grupne terapije.

U liječenju bolesnika na Zavodu uz individualizirani pristup u individualnom radu sa bolesnicima koriste se sve raspoložive psihijatrijske metode liječenja  koje uključuju psihofarmakoterapiju, socioterapiju, radno- okupacionu terapiju te psihoterapijske metode. U psihoterapijskom tretmanu koristi se više psihoterapijskih tehnika (analitička, integrativna, gestalt, realitetna, transakcijska, art terapija), a koriste se u individualnom i grupnoterapijskom tretmanu.  Za svakog bolesnika izrađuje se individualizirani program liječenja i sudjelovanja u aktivnostima koji je sukladan njegovim individualnim kapacitetima i potrebama. Cjelokupni program liječenja provodi multidisciplinarni tim koji uključuje psihijatre, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, radne terapeute i medicinske sestre. U liječenju psihofarmakoterapijom koristi se krajnje individualizirani pristup sukladan suvremenim smjernicama u liječenju. Na Zavodu se od 2019. godine provodi i liječenje transkranijskom magnetnom stimulacijom (TMS) u liječenju depresije rezistentne na lijekove. Transkranijska magnetna stimulacija (TMS) prema dosadašnjim istraživanjima predstavlja sigurnu i učinkovitu metodu za liječenje rezistentne depresije te je kao takva odobrena od nadležnih regulatornih tijela (npr. Agencija za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država, 2008. godine).

Cilj liječenja na Zavodu je uklanjanje, umanjivanje ili modificiranje simptoma, a terapijski program ima za cilj i postizanje što je više mogućeg funkcionalnog oporavka, odnosno vraćanje bolesnika u sve njihove osobne, obiteljske, radne i socijalne uloge.

Bolesnici na Zavod dolaze na liječenje putem hitne psihijatrijske ambulante ili dogovorno prema indikaciji nadležnog psihijatra.

U Dnevnim bolnicama koje su dio Zavoda provodi se liječenje bolesnika oboljelih od afektivnih poremećaja čija klinička slika nema toliku težinu da bi postojala potreba za stacionarnim zbrinjavanjem. U Dnevnim bolnicama liječenje se sastoji od programa koji provodi multidisciplinarni tim u grupno-terapijskom radu. Također, bolesnike tijekom liječenja redovno prate njima nadležni psihijatri zaposleni na Zavodu u individualnom radu.

Svi psihijatri zaposleni na Zavodu vode i ambulantne bolesnike u sklopu ambulantno polikliničke službe. Ambulantno liječenje provodi se kao jedino ili u sklopu praćenja bolesnika nakon liječenja u bolničkim uvjetima. U ambulantnom liječenju također se provode i psihoterapijske metode liječenja u individualnom i grupnom tretmanu. Modaliteti liječenja procjenjuju se u krajnje individualiziranom pristupu svakom pacijentu.

Pročelnica Zavoda:

  •  izv. prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med., specijalist psihijatrije

Šef Odjela za akutno liječenje

  • doc. dr. sc.  Anđelko Vidović, dr. med., specijalist psihijatrije

Liječnici:

  • Tajana Dodig, dr. med., specijalist psihijatrije
  • dr. sc. Porin Makarić, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra zavoda

  • Anica Markuš, mag. med. techn.

Psiholog

  • Ana Plazonić Fabian, prof. psihologije, klinički psiholog

Socijalni radnici

  • Brankica Benšek, dipl. soc. radnik
  • Lucija Šafar, mag. act. soc.

Socijalni pedagog

  • dr. sc. Mirta Vranko, prof.

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24h
Radno vrijeme dnevne bolnice: 8-15h
Vrijeme pružanja telefonskih informacija: 14-15h
Vrijeme posjeta: 15-17h

Skip to content