Zavod za psihotične poremećaje ženski

Zavod je smješten u zgradi „jedanaestice“, na I. II. i III katu, a sastoji se od dva odjela i dnevne bolnice:

  • Odjel A (akutni odjel zatvorenog tipa)
  • Odjel B (socioterapijski odjel)
  • Dnevna bolnica

U Zavodu  se provodi liječenje bolesnica od 18 do 65 godina starosti koje boluju od shizofrenije i sličnih psihotičnih poremećaja (dijagnostičke kategorije od F 20.0 do F 29. 9). Dakle, poštiva se načelo entiteta (dijagnostičke kategorije) ali i načelo starosti (dobne skupine do 65 godina starosti).

Zavod se sastoji od tri radne jedinice, dva odjela, koji se za sada zovu Odjel A –akutni odjel (33 kreveta) i Odjel B –socioterapijski odjel (33 kreveta) te Dnevne bolnice (10 stolica). Bolesnice se na Odjel A zaprimaju direktno (u preko 90%slučajeva) ili se premještaju s drugih Zavoda i odjela u bolnici. Na Odjelu B uveden je specifično prilagođen socioterapijski program (rehabilitacije i resocijalizacije) u odnosu na potrebe bolesnica i s obzirom na njihovu dijagnostičku kategoriju (bolesnice sa psihotičnim poremećajima).

Dnevna bolnica u potkrovlju zgrade namijenjena je bolesnicima koji su netom otpušteni s bolničkog liječenja kako bi se uklonili rani rizici rehospitalizacije i poboljšala adaptacija u njihovoj životnoj sredini, ali i svim ostalim bolesnicima (muškim i ženskim) koji primarno nikada nisu hospitalno liječeni. U sklopu Dnevne bolnice oformljen je i poseban program za bolesnice na dugotrajnoj terapiji održavanja psihofarmacima, prvenstveno na depo terapiji antipsihoticima. Svi psihijatri zaposleni na Zavodu vode i ambulantne bolesnike (u sklopu ambulantno-polikliničke službe) koje su liječili tijekom njihove hospitalizacije, a svi su, uz sve druge visokostručne kadrove i jednu sestru, angažirani i u jedinici dnevne bolnice Zavoda.

Pročelnik Zavoda:

 • Izv. prof. prim. dr. sc. Miroslav Herceg, dr. med., specijalist psihijatrije

Šef Odjela B

 • doc. prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman, dr. med., specijalist psihijatrije

Liječnici:

 • dr. sc. Krešimir Puljić, dr. med., specijalist psihijatrije
 • dr. sc. Dina Bošnjak Kuharić, dr. med., specijalist psihijatrije
 • Ivan Pavao Gradiški, dr. med., specijalist psihijatrije
 • dr.sc. Dora Polšek, dr.med., specijalistica psihijatrije

Glavna sestra zavoda

 • Milena Jukić Bešlić, dipl.med.techn.

Psiholog

 • mr. spec. Iva Žegura, klin. psiholog

Socijalni radnik

 • Martina Grubiša, dipl. soc. radnik

Pružanje skrbi hospitaliziranim pacijentima: 0-24h
Radno vrijeme dnevne bolnice: 8-15h
Vrijeme pružanja telefonskih informacija: 14-15h
Vrijeme posjeta: 15-17h 

Skip to content