Zavod je 2017.g. dobio status Referentnog centra Ministarstva zdravstva za psihosocijalne metode rehabilitacije zbog prepoznate izvrsnosti u radu, te implementacije novih metoda liječenja. Obuhvaća sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Dnevna bolnica
 • Odjel za rehabilitaciju u zajednici
 • Polikliničko-konzilijarna psihijatrijska služba
 • Odjel za neuroze i granična stanja (Podsused)
 • Centar za radnu terapiju (funkcionalna jedinica)
Zavod za socijalnu psihijatriju

U Zavodu za socijalnu psihijatriju organizira se i provodi liječenje i rehabilitacija duševnih bolesnika svih kategorija, po načelima i standardima socijalne psihijatrije. U liječenju bolesnika, uz psihofarmakoterapiju, posebno se koriste socioterapijske metode liječenja te psihoterapija različitih provenijencija.

Dnevna bolnica ima 20 stolica, a smještena je na trećoj etaži (potkrovlje) zgrade. U Dnevnoj bolnici se uglavnom liječe oboljeli od raznih psihičkih poremećaja, a u stanju koje dozvoljava parcijalnu hospitalizaciju- anksiozna stanja, depresija, burn-out sindrom, poremećaji prilagodbe, poremećaji ličnosti, pacijenti s psihotičnim poremećajima. Bolesnici se regrutiraju iz raznih dijelova grada Zagreba, kao nastavak bolničkog liječenja ili upućivanjem s ambulantnog liječenja. Metode rada u Dnevnoj bolnici ovog Zavoda su izrazito multidisciplinarne, te obuhvaćaju niz psihoterapijskih i socioterapijskih metoda liječenja: suportivna psihodinamska terapija i grupna psihoterapija, kognitivno- bihevioralna terapija, učenje socijalnih vještina, okupacijska terapija, rekreativna terapija, kreativna terapija, vježbe opuštanja i disanja, terapija pokretom, neurolingvistička psihoterapija, logoterapija i biblioterapija. Cilj liječenja je pomoći pacijentima da se vrate u što funkcionalnije stanje.

Odjel za rehabilitaciju u zajednici

Ova jedinica Zavoda okuplja kronične duševne bolesnike koji su najčešće izgubili radnu sposobnost (privremeno ili trajno), te ih kroz angažman u raznim radionicama ponovno podučava ono što bi mogli aktivno, profesionalno raditi, kao i da bolje brinu o sebi u svakodnevnici / npr. kuharska radionica, tjelovježba, učenje o bolesti/. Aktivnosti su organizirane od ponedjeljka do petka od 8-16 h. Pacijenti u dogovoru s terapeutom sudjeluju u programu od jednom tjedno do pet puta tjedno zavisno o ciljevima i mogućnostima pacijenta. O bolesnicima brine multidisciplinarni tim- psihijatar, visoko obrazovana medicinska sestra, socijalni pedagog, soc. radnik, radni terapeut i psiholog.

Polikliničko-konzilijarna psihijatrijska služba organizirana je u vidu ambulantno-polikliničke službe za „vanjske“ pacijente (one koji do sada nisu bili hospitalizirani u „Vrapču“) i u vidu ambulantno-polikliničke službe za pacijente koji nastavljaju s ambulantnim kontrolama i liječenjem nakon otpusta iz „Vrapča“. Za prvu skupinu pacijenata organizirane su tri ambulante u kojima rade psihijatri. Ove bolesnike mogu, po dogovoru, prihvaćati i liječiti i psihijatri koji su raspoređeni po raznim bolničkim odjelima. Bolesnike koji nakon hospitalizacije nastavljaju s ambulantnim liječenjem u „Vrapču“ u pravilu vode psihijatri koji su ih (vodili) liječili za vrijeme hospitalizacije. Grupnu i individualnu psihoterapiju ambulantnih bolesnika, bilo da se radi o onima koji su bili, ili koji nisu bili hospitalizirani u „Vrapču“, provode svi stručnjaci (psihijatri, psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, ali i radni terapeuti i visoko obrazovane medicinske sestre) koji imaju edukaciju iz pojedinih psihoterapijskih tehnika.

Socijalna psihijatrija - Podsused

Odjel za neuroze i granična stanja („Podsused“) U „Podsusedu“se odvija liječenje po tipu dnevne bolnice za oboljele od neurotskih (anksioznih) poremećaja, poremećaja vezanih uz stres i traumu, te poremećaja ličnosti, uključujući i granični poremećaj ličnosti. Dnevna bolnica funkcionira po principima terapijske zajednice – pacijenti zajedno s osobljem na sastancima dogovaraju aktivnosti u programu i raspravljaju kako se oni provode.  Program imitira stvarni život te su u njemu zastupljeni rad, učenje, rekreacija, sport, odmor i zabava. Liječenje se događa kroz aktivaciju resursa i savladavanju otpora, zato je naglasak više na mogućnostima i sposobnostima svakoga od nas, a manje na okolinskom i psihopatologiji s kojom pojedinci dolaze u program. Psihijatar vodi program, a u njemu sudjeluju medicinske sestre, psiholog, radni terapeut i socijalni radnik.

Programi

To je najnoviji program koji postoji u sklopu Zavoda, a u kojem tim na čelu s psihijatrom provodi liječenje pacijenata koji su zbog bolesti izgubili sposobnost za dolaženje na bolničke programe liječenja, kao i za samostalan život kod njihove kuće. U tom programu se pomaže pacijentima i njihovim obiteljima da se pacijent kvalitetnije liječi, da se rehabilitira i da se u što većoj mjeri ponovno uključi u život. U timu sudjeluje psihijatar, socijalni radnik, psiholog, medicinske sestre.

Postpartalni period nosi niz specifičnosti (bioloških, psiholoških i socijalnih) što zahtjeva specifičan, ciljani pristup ovoj skupini žena. Zdravlje majke značajno utječe na zdravlje djeteta te na njegov adekvatan psihološki razvoj, ali i na zdravlje čitave obitelji zbog čega je očuvanje mentalnog zdravlja majki od velike važnosti za čitavu zajednicu.

Cilj programa je rana prevencija, rano prepoznavanje određenih psihičkih poteškoća, kao i njihovo liječenje, s naglaskom na anksiozne i depresivne simptome koje se u ovom periodu mogu pojaviti. Program je namijenjen rodiljama i majkama do 2. godine starosti djeteta.

Program uključuje psihoedukativne grupe, grupni i individualni psihoterapijski rad, tehnike relaksacije, učenje socijalnih vještina, farmakološko liječenje.

Kroz psihoedukaciju obrađuju se neke od specifičnih tema vezanih za ovo razdoblje: specifičnosti odnosa majka-dijete u prvim godinama života, emocionalni izazovi ranog roditeljstva, emotivni razvoj malog djeteta, važnost podrške obitelji i šire sredine, specifičnosti promjene obiteljske dinamike nakon dolaska dijeteta, edukacija o zdravim stilovima života, edukacija o anskioznim i depresivnim simptomima.

Program provode psihijatri, medicinske sestre, socijalni pedagozi, socijalni radnik, psiholog  i radni terapeuti.

Forma programa Prije uključenja u program obavlja se timska procjena. Program se provodi ponedjeljkom i petkom. Ponedjeljkom se program odvija online, a uključuje psihoedukativne aktivnosti i tehnike relaksacije. Petkom se program odvija uživo, a sastoji se od grupne psihoterapije, individualnih pregleda i psihoterapije, razgovora sa socijalnim radnikom i grupnih radionica. Planira se da grupa ima do 20 pacijentica. Za program je potrebna D1 uputnica. Kontakt telefon: 01/3713-266 e-mail: postnatal@bolnica-vrapce.hr

Pročelnica Zavoda:

 • prim. dr. sc. Sanja Martić Biočina, dr. med., specijalist psihijatrije

Liječnici:

 • Ilaria Čulo Vozetić, dr. med., specijalist psihijatrije
 • dr. sc. Anja Dvojković, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra Zavoda

 • Zlata Pjević, dipl. med. techn.

Socijalni radnici:

 • Martina Grubiša, dipl. soc. radnik
 • Marina Sviben, dipl. soc. radnik

Socijalni pedagog:

 • Kristina Draguzet, mag. pead. soc.

Polikliničko-konzilijarna psihijatrijska služba

 

Odjel za neuroze i granična stanja (Podsused)

Šef Odjela:

 • Mirna Pandžić, dr. med., specijalist psihijatrije

Socijalni radnik:

 • Jelena Klinčić, univ.spec.polit.soc.

Radno vrijeme: 8-16h

Skip to content