Godine 1956. dr. Stanislav Župić objavljuje članak Funkcija pedagoga u duševnoj bolnici, u kojemu navodi kako pedagog mora djelovati na način života bolesnika, njegove navike, ličnost te na formiranje njegovog karaktera i to kroz individualni i grupni prosvjetno-kulturni rad, radnu terapiju te rehabilitaciju. U tom kontekstu, 1955. godine u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče zaposlena je prva bolnička pedagoginja. Potrebno je naglasiti da je prvi defektolog – smjer poremećaji u ponašanju (danas: socijalni pedagog) u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče zaposlen 1978. godine.

Socijalna pedagogija u okviru psihijatrije danas pomaže u psihosocijalnoj rehabilitaciji pacijenata, njihovoj reintegraciji u zajednici, osnaživanju kvalitete socijalnog funkcioniranja pojedinaca, te identifikaciji i suočavanju s rizičnim i zaštitnim čimbenicima kako na razini pojedinca tako i na razini njegove/njezine zajednice.

Službu za socijalnu pedagogiju čini sedam socijalnih pedagoginja. Sve socijalne pedagoginje imaju završenu ili su u procesu edukacije iz psihoterapije, te se kontinuirano profesionalno usavršavaju aktivno sudjelujući na domaćim i stranim stručnim skupovima i edukacijama. Članice su Hrvatske komore socijalnih pedagoga. Aktivno sudjeluju u izvođenju i organizaciji nastave, studentske prakse i studentskih vježbi Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.

Socijalne pedagoginje tretman provode u hospitalnom, ambulantnom te dnevnobolničkom vidu liječenja i rehabilitacije. Uz već postojeće tretmanske aktivnosti, socijalne pedagoginje u interdisciplinarnim timovima sudjeluju u kreiranju i provođenju novih programa i tretmanskih modaliteta (npr. Antistres program, programi za liječenje anksioznih poremećaja mladih, programi podrške roditeljima i roditeljima u žalovanju, socioterapijski programi, trening socijalnih vještina, trening mindfulnessa). Služba za socijalnu pedagogiju Klinike za psihijatriju Vrapče omogućava sljedeće usluge:

  • Individualan i grupni trening socijalnih vještina
  • Savjetovanje i podršku socijalnog pedagoga
  • Individualnu, grupnu, obiteljsku i višeobiteljsku psihoterapiju
  • Psihosocijalnu procjenu socijalnog pedagoga
  • Socioterapiju

Voditeljica Odjela:

 • sc. Mirta Vranko, mag. paed. soc.

Djelatnici:

 • sc. Sanja Jelić, mag. paed. soc.
 • Kristina Draguzet, mag. paed. soc.
 • Andreja Žagar, mag. paed. soc.
 • Tina Slukan, mag. paed. soc.
 • Helena Jakičić, mag. paed. soc.

Radno vrijeme: 

ponedjeljak – petak 8 – 16 sati (jednom tjedno poslijepodne ovisno o radilištu socijalne pedagoginje od 11 – 19 sati)

Skip to content