KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
raspisuje

Natječaj
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

 

I. Predmet natječaja:

Davanje u zakup dijela poslovnog prostora Klinike za psihijatriju Vrapče na adresi Bolnička cesta 32, Zagreb, za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke i aparata za hladne napitke, grickalice, i sl.

II. Prostor koji se daje u zakup:

Lokacija Vrsta aparata: Količina
Zavod za liječenje ovisnosti Aparat za tople napitke 1
Zavod za psihotične poremećaje muški Aparat za tople napitke 1
Zavod za produženo liječenje Aparat za tople napitke 1
Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Aparat za tople napitke 1
Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje Aparat za tople napitke 1
Aparat za hladne napitke 1
Zavod forenzičku psihijatriju Aparat za tople napitke 1
Zavod za psihotične poremećaje ženski Aparat za tople napitke 1
UKUPNO 8

 

Prostor se daje u zakup u viđenom stanju na dan primopredaje, u dijelu koji je potreban za postavljanje uređaja. Zakupodavac određuje točnu lokaciju aparata unutar Zavoda.

Radove za priključak na vodovodnu mrežu i električnu energiju obavit će zakupnik o svom trošku, a ta i druga uložena sredstva (demontaža i uklanjanje aparata, dovođenje prostora u prvobitno stanje i slično) nakon isteka roka zakupa ne vraćaju se zakupniku niti se mogu uzeti u obzir za smanjenje periodičnog sniženja zakupnine.

Dio poslovnog prostora koji je dan u zakup ne može se dati u podzakup.

 

III.  Minimalne tehničke karakteristike koje samoposlužni aparati moraju zadovoljavati:

Aparati za tople napitke moraju imati mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade, cappuccina, čaja, i slično. Aparati moraju imati automatsko postavljanje čaše i posebnu mogućnost doziranja šećera.

Aparati za hladne napitke moraju imati više mogućnosti odabira bezalkoholnih hladnih napitaka (voda u bocama, gazirani i negazirani sokovi, ledeni čajevi – u pvc ambalaži ili limenci od 0,25 l, 0,33 l ili 0,5 l) te slane i slatke grickalice i sl. u originalnom pakiranju. U aparatima nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.

Svi aparati moraju imati najmanje 10 vrsta napitaka.

Aparati moraju imati različite mogućnosti naplate: sustavi s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

Aparati moraju biti atestirani.

 

IV. Ostali uvjeti:

Zakupnik se obvezuje aparat i prostor oko njega održavati besprijekorno urednim i čistim, u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te uz aparat postaviti odgovarajući koš za otpad.

Radnici ponuditelja koji rukuju aparatima moraju imati uredne zdravstveno-sanitarne isprave i isprave o osposobljenosti za rad na siguran način.

Zakupnik odgovara zakupodavcu za protupožarne i druge sigurnosne mjere koje je u svezi s montažom i korištenjem aparata dužan provesti sukladno pravnim propisima.

Zakupnik u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti najkasnije u roku od 24 sata od prijave kvara.

U korištenju zakupa Zakupnik se obvezuje strogo voditi računa da se ne ometa proces rada u prostoru u kojem se aparat nalazi, te da isti bude dostupan korisnicima cijelo vrijeme.

Zakupnik odgovara za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu ponuđenih proizvoda sukladno propisima iz ovog područja.

Zakupnik odgovara zakupodavcu za svaku štetu koja nastane korištenjem aparata, uključujući ovdje eventualne štete prouzročene neispravnošću proizvoda (koje prouzroče trovanje korisnika i sl.). Zakupnik odgovara i za štete proizašle od samooposlužnih aparata koje su prouzročene slučajem ili višom silom. Štete na aparatu, bez obzira na uzrok, nisu zakupodavčeva odgovornost.

Aparati moraju biti uključeni u postupak fiskalizacije prodaje sukladno propisima.

Zakupnik je obvezan samoposlužne aparate pravovremeno uskladiti s propisima iz područja uvođenja eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku.

Zakupnik ne smije imati nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj.

 

V. Iznos zakupnine:

Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine je:

700,00 kn bez PDV-a mjesečno po jednom aparatu za kavu i tople napitke

700,00 kn bez PDV-a mjesečno po jednom aparatu za hladne napitke, grickalice i sl.

U mjesečnu zakupninu uračunati su režijski troškovi korištenja dijela poslovnog prostora (električna energija, voda).

Ponuditelji mogu dati ponudu samo za ukupan broj samoposlužnih aparata navedenih u ovom natječaju. Ponuda koja ne obuhvaća sve samoposlužne aparate navedene u ovom natječaju smatra se nepravilnom.

Kriterij odabira ponude: Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava uvjete iz natječaja i koja ponudi najviši ukupan iznos mjesečne zakupnine.

 

VI. Način izvršenja:

S izabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu u pisanom obliku koji će se solemnizirati kod javnog bilježnika. Zakupnik će snositi troškove solemnizacije.

 

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme od godinu dana. Ugovor će se uzastopno produžavati za narednih godinu dana ako ga ni jedna strane ne otkaže 30 dana prije dana isteka ugovora.

Svaka strana ugovora ovlaštena je ugovor otkazati uz otkazni rok od 30 dana bez navođenja razloga. Zakupnik je obvezan unutar otkaznog roka na odgovarajući način ukloniti samoposlužne aparate. Zakupodavac je ovlašten ugovor raskinuti bez otkaznog roka zbog nezadovoljavajuće kvalitete usluge ili nepridržavanja odredbi ugovora. U slučaju raskida ugovora, zakupnik je obvezan samoposlužne aparate ukloniti na odgovarajući način odmah, bez odgađanja.

 

VII.       Rok isporuke i postavljanja aparata:

Rok za postavljanje aparata je 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

 

VIII.      Rok, način i uvjeti plaćanja:

Zakupnina se plaća unaprijed. Račun za zakupninu ispostavlja se do 10. u mjesecu za naredni mjesec.  Plaćanje se vrši u roku 30 dana od dana ispostave računa.

 

IX. Ostvarivanje prava prvenstva:

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji sukladno pozitivnim pravnim propisima koji uređuju navedeno područje ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz ostalih primjenjivih pozitivnih pravnih propisa, prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine i prilože potrebne isprave.

Osoba koja se na temelju pozitivnih pravnih propisa poziva na pravo prvenstva dužna je priložiti potvrdu o statusu koju izdaje nadležno tijelo, potvrdu HZMO da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju pozitivnih pravnih propisa koji reguliraju pitanja branitelja te izjavu pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću ovjerenu kod nadležnog tijela da prethodno nije korišteno navedeno pravo prednosti. Tražene isprave ne smiju biti starije od 30 dana na dan otvaranja ponuda.

 

X. Jamstvo za ponudu

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u visini mjesečnog iznosa početne zakupnine za sve aparate i lokacije (bez PDV-a) na račun Klinike za psihijatriju Vrapče IBAN HR6523600001101350295 s naznakom: “Jamčevina za zakup prostora za samoposlužne aparate“.

Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene jamčevina će se vratiti u iznosu koji je uplaćen, bez prava na kamate, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na žiro račun koji je naznačen u ponudi.

Za ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova sukladno ugovoru o zakupu, a koji ostaje Bolnici do isteka ugovora o zakupu. Ako ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju, sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom slijedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetima iz njegove ponude.

 

XI. Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja u natječaju  imaju sve pravne osobe koje su registrirane za djelatnost koja je predmet zakupa i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Ako na natječaj pristignu dvije prihvatljive ponude s jednakim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana od primitka obavijesti dostave nadopunu ponude u zatvorenoj omotnici, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. U slučaju da ponuditelji ponovo iskažu jednaki iznos ponude, prihvatit će se ona ponuda koja je ranije stigla na Urudžbeni zapisnik.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima preporuča se izvršiti obilazak lokacije svaki radni dan od 9.00 do 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu telefonsku najavu na broj 098/286-358 (ing. Mladen Oslaković).

 

XII.       Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati:

 1. osobne podatke ponuditelja (ime i prezime fizičke osobe, naziv pravne osobe, OIB, kontaktne podatke – adresa, telefon, fax, e-mail adresa, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude)
 2. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za samoposlužne aparate iskazan u kunama, upisan brojkama , bez PDV-a, s time da ponuđeni iznos mora biti u većem iznosu od početnog i to pojedinačno po aparatu i ukupni iznos ponude.
 3. potpis ponuditelja.

 

Ponudi se prilaže:

 • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost
 • preslika izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je predmet natječaja (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik )
 • dokaz o uplati jamčevine
 • isprave kojima se dokazuje pravo prvenstva iz propisa o hrvatskim braniteljima ako se ponuditelj poziva na pravo prednosti
 • vlastoručno potpisana izjava ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da će snositi troškove solemnizacije ugovora o zakupu
 • tehničke podatke o aparatima koji će se postaviti i proizvodima koji će se nuditi: tip aparata, kapacitet, potrošnja el. energije i vode, opis i cijene prodajnog asortimana, ispunjavanje zahtjeva za traženim načinima plaćanja
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti aparata koji će se postaviti
 • katalog/prospekt s popisom ponuđenih artikala i cijenama
 • dokaz o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj (potvrde koje izdaje porezna uprava)

 

XIII.      Način dostave ponude: 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu :

Klinika za psihijatriju Vrapče,
Bolnička cesta 32,
10090 Zagreb,
s naznakom: „ Ponuda za samoposlužne aparate – ne otvarati“.

Na omotnici ponude mora biti naziv i adresa ponuditelja. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati, nego će se vratiti neotvorene na adresu Ponuditelja.

Pisane ponude podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Ponude će se otvarati u Klinici za psihijatriju Vrapče. Otvaranje ponuda nije javno.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se ponuditeljima u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Izabrani ponuditelj dužan je ugovor o zakupu potpisati u roku od 8 dana od dana primitka, u protivnom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, a zakupodavac je ovlašten ugovor sklopiti s sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji ispunjava uvjete iz natječaja. Ugovorom o zakupu regulirat će se detaljno sva prava i obveze zakupnika i zakupodavca.

Klinika za psihijatriju Vrapče pridržava pravo neprihvaćanja ni jedne ponude kao i pravo poništenja natječaja, bez obveze iznošenja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

 

Skip to content