Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za

  • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik      (1 izvršitelj)
  • prvostupnik radne terapije pripravnik       (2 izvršitelja)
  • zdravstveno-laboratorijski tehničar pripravnik        (1 izvršitelj)

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 15. travnja 2016. do 25. travnja 2016. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • preslike diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content