Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za

  • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik    (1 izvršitelj)
  • zdravstveno-laboratorijski tehničar pripravnik    (1 izvršitelj)

Rok prijave na natječaj teče od 26. listopada 2016. do 03. studenog 2016. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • preslike diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content