Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – mjera 30+ za

  • profesora psihologa – (1 izvršitelj)

Rok prijave na natječaj teče od 28. ožujka 2018. do 05. travnja 2018. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Skip to content