Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 15. do 23. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 68 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova Stručni prvostupnik radne terapije – pripravnik

 

 1. Za prijam u radni odnos izabiru se: Lucija Turniški, bacc. therap. occup.  i  Mia Milić, bacc. therap. occup.

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
A.A.     A.K.     P.P.
M.B.     A.L.     A.S.
B.B.      A.L.     M.S.
M.D.      I.K.     B.Š.
L.J.     D.M.     B.T.
J.J.      V.O.
A.K.     D.P.


 

Obrazloženje

Dana 15.lipnja 2022 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto Stručni prvostupnik radne terapije– pripravnik.

Na pisani ispit i razgovor nisu se odazvali: M.B., B.B., M.D., L.J., J.J., A.K., I.K., D.M., V.O., P.P., A.S., M.S., B.T.

Temeljem pisanih ispita, provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijam u radni odnos na radno mjesto stručni prvostupnik radne terapije-pripravnik.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content