I. na neodređeno vrijeme

1. liječnik specijalist psihijatrije     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij medicine
– specijalizacija iz psihijatrije
– odobrenje za samostalan rad
– probni rad u trajanju od tri mjeseca

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalan rad

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 21. travnja 2017. godine do 2. svibnja 2017. godine.

Skip to content