KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32
objavljuje

 

OGLAS 
za prijem u radni odnos

I.     NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Stručna prvostupnica sestrinstva 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

2. Medicinska sestra/tehničar 4 izvršitelj

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

3. Servirka-spremačica 1 izvršitelja

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

II.      NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis 
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • e-radnu knjižicu
 • za radno mjesto pod t.2 i 4. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi 
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t.1, 2 i 4.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 12. do 22. veljače 2021. godine.

Skip to content