1. prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnik         (1 izvršitelj)

Uvjeti:  preddiplomski stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

  1. farmaceutski tehničar pripravnik                             (1 izvršitelj)

Uvjeti:  SSS  farmaceutski tehničar

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 10. do 18. listopada 2018. godine.

 

Skip to content